Rättspraxis från Europadomstolen stöd för lokala jurister

Genom att översätta de domslut från Europadomstolen som rör Moldavien till det rumänska språket, och därmed göra Europadomstolens rättspraxis tillgänglig för moldaviska jurister, hoppas Civil Rights Defenders i samarbete med organisationen Lawyers for Human Rights kunna bidra till en högre efterlevnad av Europakonventionen.

Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) trädde i kraft 1997 i Moldavien. Ändå är kunskapen om Europakonventionen fortfarande förhållandevis låg hos moldaviska jurister. Fram till januari 2011 hade mer än 6 245 rättsfall lämnats in till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Europadomstolen har hittills levererat 196 domar mot Moldavien och funnit att kränkningar av de mänskliga rättigheterna skett i 195 fall.

Lawyers for Human Rights har dessutom upprättat en hemsida med sammanfattningar av domar från Europadomstolen för att göra materialet lättillgängligt för såväl jurister som allmänhet.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: ECHR, ECtHR, Europakonventionen, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Lawyers for Human Rights, och LHR.
Regions: Moldavien.