Stoppa avvisningen av romer

Regeringen anordnade nyligen ett internationellt möte för att diskutera antiziganismen i Europa. Integrationsminister Erik Ullenhag skriver i DN den 10/4 att ”Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa romerna”. Uttalandet manar till självrannsakan. Situationen för romer i Sverige ska angripas inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering. Strategin brister dock ur ett rättighetsperspektiv och saknar konkreta åtgärder för att bekämpa diskrimineringen av Sveriges romer. Dessutom lever inte svensk asylrätt upp till de internationella lagar vi är skyldiga att följa – de romer som flyr till Sverige på grund av antiziganism måste garanteras skydd och inte som nu skickas tillbaka till länder där de utsätts för omfattande systematisk diskriminering.

Kosovo är ett av de länder romer flyr ifrån. Migrationsverket nekar dock regelmässigt dessa människor asyl. Civil Rights Defenders och andra internationella människorättsorganisationer har upprepade gånger beskrivit de undermåliga levnadsförhållandena för romer i Kosovo och hur de regelmässigt utsätts för våld och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det riktigt allvarliga är att romers situation inte beror på en allmän fattigdom i Kosovo utan är resultatet av en systematisk diskriminering. Det är en situation som Kosovos myndigheter har ett ansvar för dels för att de är delaktiga i diskrimineringen men också för att myndigheterna inte förmår skydda romer från kränkningar. Med anledning av situationen har Europarådet och EU-parlamentet uppmanat Europas regeringar att inte tvångsavvisa romer till Kosovo.

Ändå visar statistik att tvångsavvisningarna från Sverige till just Kosovo ökat och att endast några få procent av de som söker sig till Sverige anses ha asylskäl enligt svensk lag. Sverige har också slutit ett återtagandeavtal med Kosovo för att underlätta återförandet av asylsökande. Enligt uttalanden från migrationsverket anses inte diskriminering utgöra skäl för asyl och därmed inte heller romers situation i Kosovo. I sin bedömning av om en person har rätt till asyl i Sverige är dock svenska myndigheter bundna av FN:s flyktingkonvention.

Europadomstolens har genom sin praxis slagit fast att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet kan utgöra ett brott mot artikel tre i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som förbjuder tortyr eller omänsklig eller förnedrade behandling. Även av FN:s flyktingorgan UNHCR:s riktlinjer framgår att inte bara hot mot liv eller frihet ska utgöra skäl för asyl utan också andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som till exempel diskriminering som har samband med personers etniska tillhörighet.

Att svenska myndigheter menar att diskriminering inte kan utgöra asylskäl är allvarligt och strider mot internationell rätt. Att Sverige tvångsavvisar romer till Kosovo kan även det bryta mot Sveriges internationella åtaganden. Det faktum att Sverige regelbundet får kritik från FN:s tortyrkommitté för att avvisa personer som sökt asyl till länder där de riskerar att utsättas för tortyr, understryker att det finns problem med den svenska asylrätten och dess tillämpning. UNHCR har också pekat på en rad brister i Migrationsverkets asylprövning, bland annat att kraven på vad som skall anses utgöra förföljelse ställs alltför högt.

Europarådets förre kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Thomas Hammarberg, har uttryckt att de åtgärder som vidtas i Europa i syfte att minska antalet asylsökande från västra Balkan leder till ytterligare stigmatisering och diskriminering av Romer. Sveriges tidigare regelvidriga avvisning av romska EU-medborgare som tiggt eller musicerat motiverar frågan om inte Sveriges bedömning av asylsökande romer från Kosovo också har att göra med att det just är fråga om romer.

Regeringens ansträngningar för att lyfta frågan om hur antiziganismen i Europa kan bekämpas och romers situation förbättras är positiv. De måste emellertid åtföljas av tydliga åtgärder som säkerställer att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden. Ett övergripande problem med regeringens strategi för hur romer ska inkluderas i samhället är regeringens minst sagt försiktiga målsättning: Romer ska ha samma rättigheter som andra först om 20 år. Sverige har naturligtvis en skyldighet att se till att romer har tillgång till sina mänskliga rättigheter i detta nu. Regeringen måste därför höja ambitionen i arbetet för romers rättigheter och samtidigt säkerställa att tvångsavvisningarna till Kosovo upphör till dess att situationen förbättrats.

Robert Hårdh
Chef, Civil Rights Defenders

John Stauffer
Chefsjurist, Civil Rights Defenders

Debattinlägget på SvD Opinion

Läs svaret från Migrationsverket den 26/4: Svepande och felaktig
kritik mot Migrationsverket

Läs vår slutreplik från 30/4: Migrationsverket intar en offerroll

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Anti-discrimination, Mänskliga rättigheter, Mänskliga rättigheter, Protection against discrimination, Romer, och Roma rights.
Regions: Sverige.