Nationell kommission för mänskliga rättigheter missar målet

Pressmeddelande 2011-03-24

Civil Rights Defenders ställer sig positivt till att upprätta en nationell kommission för mänskliga rättigheter men anser att den inte kommer att bidra till att skyddet av människors rättigheter stärks på ett effektivt sätt om den utformas enligt liggande förslag.

– Delegationen identifierar de problem som finns men nöjer sig med att föreslå förändringar av kosmetisk karaktär. Därmed missar delegationen huvudsyftet med sitt uppdrag – att på ett effektivt sätt stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Enligt det presenterade förslaget är kommissionens utredningsmöjligheter begränsade och den ska inte heller kunna ta emot enskilda klagomål. Vid en jämförelse med liknande institutioner i andra länder har 90 procent av dem rätt att utreda och, vid behov, föra talan för människor vars rättigheter har kränkts.

– På så sätt gör dessa institutioner verkligen en skillnad för utsatta människor och vi har svårt att se varför en svensk kommission inte skulle få ett liknande mandat, säger Robert Hårdh.

Ett annat av delegationens förslag är att det tillsätts en utredning som ska undersöka möjligheten att införliva de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat i svensk lagstiftning.

– Det är inte principiellt hållbart att Sverige ratificerar en konvention, och därmed åtar sig att respektera grundläggande mänskliga rättigheter, samtidigt som landets myndigheter och domstolar inte är rättsligt bundna av konventionen, säger Robert Hårdh.

Civil Rights Defenders menar att delegationen borde ha föreslagit att de mest centrala människorättskonventionerna, till exempel den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s tortyrkonvention, omgående ska införlivas i svensk rätt precis som Europakonventionen.

Remissvar SOU 2010-70

Kategorier: Nyheter.
Taggar: nationell kommission för mänskliga rättigheter, Remissvar, och SOU.
Regions: Sverige.