Strategi


Tirana Legal Aid SocietyGenom vårt samarbete med bland andra Tirana Legal Aid Society har vi hjälpt tusentals romer på Västra Balkan att registrera sig hos myndigheterna, och därigenom givit dem möjligheterna att kräva sina grundläggande mänskliga rättigheter. Foto: Tirana Legal Aid Society


Inledning

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare runt om i världen. Att försvara de mänskliga rättigheterna är statens uppgift men alla länder behöver inte desto mindre ett levande civilt samhälle som fungerar som en oberoende kontroll av och en motvikt mot den statliga makten.

Vi anser att det är de lokala krafterna som är bäst lämpade att leda detta arbete tack vare deras kontinuerliga närvaro och närhet till dem vars rättigheter kränks. Vårt arbete är långsiktigt och grundar sig på aktiv närvaro i fält, regional expertis, och på ett nära samarbete med lokala samarbetspartner. Vi strävar efter att stärka både civilsamhället och enskilda människorättsförsvarare, även de mest utsatta. Många modiga personer ägnar livet åt att hjälpa dem som utsätts för människorättskränkningar och riskerar därmed ofta själva att utsättas för förföljelse eller ännu värre.

Tillsammans med ett stort antal partnerorganisationer övervakar vi regeringars och andra myndigheters handlingar och kräver förändring, rättvisa och upprättelse när människors medborgerliga och politiska rättigheter kränks. Vi vidtar rättsliga åtgärder mot regeringar och andra makthavare och vi bedriver lobby- och opinionsbildande verksamhet för att skapa förändring och påverka den allmänna opinionen. I totalitära stater ser vi till att människor har tillgång till oberoende information för diskussion och debatt.

I september 2009 bytte vi namn från Svenska Helsingforskommittén för de mänskliga rättigheterna, till ett namn som bättre speglar vilka vi är och vad vi gör – Civil Rights Defenders – försvarare av människors medborgerliga och politiska rättigheter. Symbolen vi har valt föreställer spetsen på en reservoarpenna, detta för att understryka att pennan är det mäktigaste vapnet – mäktigare än svärdet. Hjärtat i mitten symboliserar individen, som står i centrum för vår uppmärksamhet. När vi bytte namn breddade vi även vårt politiska mandat från att huvudsakligen ha fokuserat på östblocket till att omfatta även andra regioner.

Våra prioriteringar när det gäller var vi arbetar och vad vi gör presenteras nedan i vårt strategidokument.

Robert Hårdh,

Chef, Civil Rights Defenders

Vår vision

– En fredlig och säker värld med frihet och rättvisa för alla.

Vi tror att en värld där människors rättigheter och friheter respekteras är en säkrare värld att leva i. Vår vision grundar sig på Helsingforsöverenskommelsen från 1975 som uppmärksammar att respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är en viktig faktor för fred, rättvisa och utvecklingen av vänskapliga relationer och samarbeten mellan alla länder.

Vår uppgift

– Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare.

För att vår vision ska bli verklighet strävar vi efter att alla människor ska ha möjlighet att utnyttja sina medborgerliga och politiska rättigheter. De mänskliga rättigheterna står i skottlinjen både i totalitära stater och i nya och gamla demokratier. Därför vill vi ta aktiv del av civilsamhället i Sverige samtidigt som vi vill stärka människorättsförsvarare i länder med odemokratiska regimer och i länder som befinner sig i ett övergångsskede från diktatur eller våldsamma konflikter. Vi strävar efter att bevaka att stater respekterar de mänskliga rättigheterna och vi kräver ansvar, rättvisa och gottgörelse när mänskliga rättigheter har kränkts. Vi strävar efter att informera allmänheten om sina rättigheter och vi bedriver lobbyverksamhet riktad till makthavarna. Och vi stöder lokala människorättsförsvarare.

Vårt arbete

Vårt övergripande mål är att öka människors tillgång till frihet och rättvisa genom att arbeta för ökad respekt för deras medborgerliga och politiska rättigheter. För att uppnå detta har vi följande mål:

Människor stärks så att de kan kräva sina mänskliga rättigheter

– Människor får ökad tillgång till rättshjälp

– Människor för ökad tillgång till information

Stater tar ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras

– Lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna förbättras

– Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna förbättras

Lokala människorättsförsvarare stärks

– Skyddet för utsatta människorättsförsvarare förbättras

– Organisationskapaciteten hos lokala människorättsförsvarare stärks

Vi försvarar de mänskliga rättigheterna i Sverige där vi har vårt huvudkontor. Våra internationella aktiviteter har som mål att vi ska vara aktiva i länder och regioner där respekten för individens medborgerliga och politiska rättigheter är som svagast. Vi har ett regionalt perspektiv i vårt arbete eftersom de problem vi tar oss an ofta är del av ett regionalt problem.

Tio rättigheter i fokus

Vi betonar följande tio rättigheter, och våra aktiviteter syftar till att skydda en eller flera av dessa:

Rätten till liv och fysisk integritet
Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rätten till rättvis rättegång och effektiv gottgörelse
Rätten till respekt för privat- och familjelivet
Rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet
Rätten till yttrandefrihet
Rätten till förenings- och församlingsfrihet
Rätten till skydd mot hat- och krigspropaganda
Rätten till politiska rättigheter

Den tionde och mest grundläggande delen av vår verksamhet är att arbeta för rätten att inte bli diskriminerad. Vi beaktar alltid diskrimineringsfrågan för att dra uppmärksamhet till och skydda grupper som är särskilt sårbara.

Arbetsmetoder

Vi anser att alla länder, för att kunna fortsätta utvecklas i positiv riktning, behöver ett starkt civilsamhälle som granskar dem som sitter vid makten. Människor som försvarar andras rättigheter i diktaturer och auktoritära samhällen blir ofta förföljda. Polis, militär eller myndighetspersoner hotar, trakasserar, fängslar eller misshandlar dem – eller värre. Många människorättsförsvarare riskerar sina liv med sitt arbete. Därför kombinerar vi vårt arbete för de mänskliga rättigheterna med att stärka våra samarbetspartner. Vi använder oss främst av följande tre arbetsmetoder:

Stöd till människorättsförsvarare:

Vi använder vårt internationella nätverk av människorättsförsvarare för att stärka samarbetsorganisationer och nätverk. Vi strävar efter att uppmärksamma situationen för människorättsförsvarare i de länder där vi är verksamma. Vi stöder dem med utbildning, resurser och expertis för att skydda det utrymme i vilket de verkar och för att stärka deras möjligheter att agera.

Granskning och ansvarsutkrävande:

Med våra partner granskar vi statliga myndigheter och utkräver ansvar när lagstiftningen, eller det sätt på vilket den tillämpas, står i konflikt med medborgerliga och politiska rättigheter. Vi vidtar rättsliga åtgärder mot de stater och makthavare som kränker de mänskliga rättigheterna.

Lobbyverksamhet och opinionsbildning:

Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning riktad till nationella och internationella beslutsfattare. I totalitära stater når vi ut till människor med oberoende information för diskussion och debatt genom alternativa media.

Våra grundläggande värderingar

För att nå våra mål i en föränderlig värld reviderar och förbättrar vi kontinuerligt våra arbetsmetoder, medan vi förblir våra grundläggande värderingar trogna; integritet, skicklighet och effektivitet genomsyrar vår organisation och vårt arbetssätt.

Integritet:

Vi är en oberoende statligt obunden organisation som ägnar oss åt angelägna frågor. Vi är starkt hängivna vårt arbete och vi backar inte för svåra ämnen eller geografiska regioner där de politiska krafterna inte tolererar människorättsförsvarare. Vi tar inte emot bidrag från givare som vill styra vår verksamhet eller som inte stöder oss i våra målsättningar.

Skicklighet:

Vi har gedigen kompetens inom vårt område. Våra analyser baserar sig på solid kunskap och faktakontroll, samt på internationella standarder för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar alltid efter hög kvalitet i vårt arbete och efter att ge våra lokala samarbetspartner stöd för kompetensutveckling och för att utveckla sin expertis.

Effektivitet:

Vi är en resultatorienterad effektiv organisation med strikt finansiell kontroll och förvaltning. Vi förfinar kontinuerligt vårt resultatbaserade styrsystem för att skapa så tydlig redovisning och transparens som möjligt i våra resultatrapporter och uppföljningar. Vi anpassar oss efter en föränderlig situation och vi är flexibla när det krävs.

Samarbetsorganisationer

Vi arbetar med organisationer och enskilda människorättsförsvarare. Vi arbetar uteslutande med statligt obundna, religiöst och politiskt oberoende organisationer som inte använder sig av eller förespråkar våldsanvändning. Generellt sett är våra partner lokala NGO-organisationer. I länder där sådana inte tillåts kan vi emellertid samarbeta med enskilda personer och lösa nätverk i syfte att bygga upp en organisationsstruktur. De flesta av våra partner arbetar ideellt. Det finns undantag när det gäller oberoende mediaföretag, som behöver stöd för att alls kunna verka i starkt repressiva stater. Oavsett situation tillämpar vi alltid nolltolerans för ekonomisk oegentlighet och korruption. FN:s deklaration om människorättsförsvarare gör tydligt att var och en kan vara en människorättsförsvarare. En människorättsförsvarare är någon som agerar för att främja eller skydda de mänskliga rättigheterna. Våra samarbetspartner är människorättsförsvarare, och det är vi också. Ur vårt perspektiv är alla som deltar i aktiviteter för de mänskliga rättigheterna att betrakta som människorättsförsvarare. Människorättsförsvarare har vissa skyldigheter. Dessa innefattar att man godtar att mänskliga rättigheter gäller alla och överallt. En människorättsförsvarare måste dessutom alltid agera fredligt.